“Muziek is onze passie”

Privacyverklaring

Seniorenorkestzeeland, gevestigd aan DR.W.Dreeslaan 39 4463XE Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring meer en verbeterde privacyrechten. Deze privacy statement heeft tot doel duidelijk aan te geven hoe onze vereniging hiermee over weg gaat.

Contactgegevens

Seniorenorkestzeeland
Dr.W.Dreeslaan 39, 4463 XE Goes
T: 0113-220744
M:06-20531235
E: info@seniorenorkestzeeland.nl
KvK: 40310215

Persoonsgegevens die wij verwerken

Seniorenorkestzeeland verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van de muziekvereniging of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Je muzikale verleden (behaalde muziek diploma’s) en het instrument dat je speelt
 • Handtekening
 • Toestemming voor machtiging voor afschrijven van lidmaatschapsgelden
 • Rekeningnummer
 • Toestemming voor het plaatsen van foto’s/video/audiofragmenten op social media
Van donateurs en sponsoren verwerken, voor zover natuurlijke personen, de volgende gegevens:
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Bedrag van donatie of sponsoring

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@seniorenorkestzeeland.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Seniorenorkestzeeland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Seniorenorkestzeeland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beleid voor social media en internet

Seniorenorkestzeeland gebruikt social media en internet om belangstellende te laten zien wat we doen. Hiervoor publiceren we foto’s, filmpjes of geluidsfragmenten op Facebook of andere media. We vragen aan leden om hier akkoord te gaan bij een nieuw lidmaatschap. Mocht je desondanks niet eens zijn met het plaatsen van een foto/filmpje waar je op staat kun je die laten verwijderen door een mail te sturen naar info@seniorenorkestzeeland.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Seniorenorkestzeeland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Seniorenorkestzeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Seniorenorkestzeeland jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Seniorenorkestzeeland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Seniorenorkestzeeland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@seniorenorkestzeeland.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Seniorenorkestzeeland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seniorenorkestzeeland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@seniorenorkestzeeland.nl

Beleid bij datalekken

Mocht er ondanks al onze zorgvuldigheid een incident plaatsvinden, dan zal Seniorenorkestzeeland een melding kunnen moeten maken van een datalek van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon (dus geen vereniging of bedrijf) in de zin van de wet. Gegevens die feitelijke informatie geven over een persoon zijn bijvoorbeeld iemands naam, geboortedatum of geslacht.
Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Ook is sprake van een datalek als niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten dat deze gegevens onrechtmatig kunnen/zullen worden verwerkt. Bij een datalek zijn persoonsgegevens van Seniorenorkestzeeland verloren gegaan of in verkeerde handen terecht komen.
Het bestuur zal na melding van het datalek stappen ondernemen om te bepalen wat er gelekt is en conform instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens handelen. Zie hiervoor ook
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

Tot slot

Seniorenorkestzeeland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seniorenorkestzeeland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Seniorenorkestzeeland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in dit document.